Regulamin | pogotowiekartowe.pl

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Usługa Pogotowie Kartowe 703 703 303 jest własnością Optylio sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Kamienna 12, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000475156, REGON 146785893, NIP 701-03-93-803, dalej zwanym „Administrator”.

2. Regulamin określa warunki działania usługi Pogotowie Kartowe 703 703 303.

3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest akceptacja regulaminu przez użytkownika. §2 Zasady korzystania z Usługi

1. Akceptacja regulaminu przez użytkownika następuje poprzez wybranie numeru 703 703 303.

2. Zastrzeżenie karty płatniczej użytkownik może dokonać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

3. Po nawiązaniu połączenia automat poprosi użytkownika o wybrania nazwy banku będącego wydawcą karty płatniczej celem przekierowanie połączenia na infolinię tego banku.

4. Po wybraniu nazwy banku następuje automatyczne przekierowanie połączenia na infolinię banku i dalsza procedura zastrzeżenia karty płatniczej przebiega zgodnie z procedurą wybranego banku.

5. Użytkownik w ramach jednego połączenia może dokonać zastrzeżenia kart płatniczych wyłączenie w jednym banku. Celem zastrzeżenia kolejnych kart płatniczych w innych bankach, Użytkownik musi ponownie skorzystać z Usługi.

6. Użytkownik ponosi koszt połączenia telefonicznego z numerem 703 703 303 w wysokości 4,92 zł za każdą rozpoczętą minutę połączenia, jeśli jest zgodny z tabelą opłat operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta użytkownik.

7. Połączenia użytkownika z usługą Pogotowie Kartowe 703 703 303 nie są nagrywane i Administrator nie przetwarza danych osobowych użytkowników.§3 Odpowiedzialność

1. W przypadku nieudanego procesu zastrzeżenia karty płatniczej z wykorzystaniem usługi, użytkownik powinien dokonać zastrzeżenia karty poprzez bezpośredni kontakt z bankiem będącym wydawca utraconej karty.

2. Bank ponosi wyłączną odpowiedzialność za proces zastrzeżenia karty płatniczej po skutecznym przekierowaniu połączenia przez usługę na infolinię banku. Zasady odnoszące się do zastrzegania kart płatniczych za pośrednictwem infolinii banku regulują wewnętrzne przepisy tego banku.

3. Administrator informuje, że dane zawarte w Usłudze Pogotowie Kartowe 703 703 303 mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w usłudze, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące procesu zastrzeżenia kart winny być kierowane przez użytkownika bezpośrednio do banku.§4 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.pogotowiekartowe.pl

2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.